Zmień kontrast

Położenie, charakterystyka, historia

 
Gmina Komorniki jest jedną z 17 gmin składających się na powiat poznański położony w centralnej części województwa wielkopolskiego.
 
Granice gminy:
 • od południa – miasto Puszczykowo oraz gmina Stęszew,
 • od zachodu – gmina Dopiewo,
 • od północy – miasta: Poznań oraz Luboń,
 • od wschodu – gmina Mosina.

Obszar gminy wynosi 66,55 km kw., co stanowi 0,82% powierzchni województwa wielkopolskiego oraz 3,5% powiatu poznańskiego. Mieszka tu 23 780 mieszkańców (stan na dzień maj 2015). Daje to gęstość zaludnienia 321,5 os./km kw. i oznacza, że ludność gminy to 6,2 % ogółu ludności powiatu poznańskiego.

Komorniki są jedną z najdynamiczniej rozwijających się demograficznie gmin Polski. Wynika to z faktu, że należy ona do najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin aglomeracji poznańskiej, co w dużej mierze spowodowane jest korzystnym położeniem komunikacyjnym: bliskość Poznania, dobrze rozwinięta komunikacja z Poznaniem ze szczególnym uwzględnieniem autostrady A2 wraz z lokalizacją zjazdu z autostrady w Komornikach, własna komunikacja autobusowa.

- mapka.jpg

Sieć komunikacyjna gminy, którą tworzą linie kolejowe i drogi, jest dobrze rozwinięta.

Wzdłuż północnej granicy biegnie linia kolejowa relacji Poznań-Rzepin ze stacją w Plewiskach, przez południową część gminy przebiega linia kolejowa relacji Poznań-Sulechów ze stacją w Szreniawie i z przystankami Wiry i Trzebaw-Rosnówko, a w części południowowschodniej – linia kolejowa relacji Poznań-Wrocław.

Przez gminę Komorniki przebiega trasa autostrady A2 Warszawa-Berlin oraz sieć dróg krajowych (w tym droga krajowa S5 Wrocław-Poznań z węzłem w Głuchowie, dalej biegnąca na północ jako S11 na linii Oborniki-Piła-Koszalin). Znajdują się tu również drogi wojewódzkie (m.in. nr 430 Poznań-Puszczykowo), powiatowe, gminne i wewnętrzne.

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław z autostradą A2 Berlin – Warszawa tworzy doskonałe warunki sprzyjające lokalizacji różnorodnych inwestycji gospodarczych. W północnej części gminy intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, w pasie autostradowym rozkwitła działalność gospodarcza, natomiast obszary południowe stanowią niezwykle atrakcyjne pod względem turystycznym i rekreacyjnym tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, urozmaicone jeziorami Rynny Rosnowsko-Jarosławieckiej. Ponadto sama Gmina umożliwia szeroki dostęp do obiektów sportowych, jak również licznych zajęć oraz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Zważywszy na te udogodnienia, wiele osób porzuca zatłoczone tereny miejskie osiedlając się na przedmieściach gminy oferującej swoim mieszkańcom nowy styl życia – połączenie aktywności zawodowej z wypoczynkiem:

 • z jednej strony przepiękne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i wiele wspaniałych jezior,
 • z drugiej strony ogromny miejski sąsiad, który gwarantuje dostęp do wszelkiego rodzaju usług, od banków po staromiejskie kawiarenki.

Biorąc pod uwagę potencjał społeczno-gospodarczy poszczególnych wsi: wielkość zasobów mieszkaniowych, wyposażenie w urządzenia i placówki usługowe, ośrodki produkcji rolnej, liczbę gospodarstw rolnych indywidualnych, liczbę podmiotów gospodarczych oraz miejsca pracy i zasoby siły roboczej można określić obecne funkcje poszczególnych wsi jako następujące:

 • KOMORNIKI – mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, usługi, ośrodek administracyjny gminy,
 • CHOMĘCICE – mieszkalnictwo, produkcja rolna, rekreacja i wypoczynek,
 • GŁUCHOWO – mieszkalnictwo, działalność gospodarcza,
 • PLEWISKA – mieszkalnictwo, usługi, działalność gospodarcza,
 • SZRENIAWA – mieszkalnictwo, muzealnictwo, rekreacja i wypoczynek, produkcja rolna i leśna,
 • ROSNOWO – mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek,
 • ROSNÓWKO – mieszkalnictwo, produkcja rolna, wypoczynek i rekreacja,
 • WIRY – mieszkalnictwo, produkcja rolna i leśna, usługi, rekreacja i wypoczynek,
 • ŁĘCZYCA – mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek, produkcja rolna i leśna,
 • WALERIANOWO – mieszkalnictwo, produkcja rolna, wypoczynek i rekreacja.

Gmina Komorniki, to również:

 • sprawna administracja,
 • dostępna nowoczesna infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
 • sieć kanalizacyjna na terenie całej gminy,
 • własna komunikacja autobusowa,
 • 50% utwardzonych dróg gminnych,
 • bogata oferta nowoczesnych obiektów sportowych,
 • wysoki odsetek środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje.

 - oczyszczalnia_5.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy

- oczyszczalnia_3.jpg

Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy

 - 2013_lokalizacja.jpg

Droga krajowa nr 5

 - 2013_lokalizacja_2.jpg

Autostrada A2

 - szreniawa_korty.jpg

Kompleks boisk sportowych w Szreniawie

 - plewiska_stadion.jpg

Stadion piłkarski w Plewiskach

 


Herb

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016 roku – wizerunek herbu:

w polu żółtym (złotym) dąb zielony, owocujący, o wyrazistych korzeniach, między dwiema czerwonymi tarczami, z których prawa z orłem wielkopolskim, białym ze złotym dziobem i łapami, lewa z białą infułą ze złotym krzyżem i obramowaniem. Zielony, owocujący dąb o wyrazistych korzeniach symbolizuje żywotną, miejscową społeczność, mocno trwającą w miłości do swojej ziemi, której ośrodkiem są Komorniki, dawna własność biskupów poznańskich (infuła), leżące w Wielkopolsce (orzeł wielkopolski). Tożsamość ziemi rodzimej i regionu podkreśla czerwone pole infuły na wzór herbu wielkopolski.

- herb_nowy.jpg

Flaga

Flaga Gminy Komorniki złożona z dwóch pasów, górnego zielonego i dolnego żółtego, jest odniesieniem do walorów krajobrazowych Gminy, gdzie zieleń symbolizuje chlubę Gminy – lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, a kolor żółty złoto zbóż, dziś uprawianych już w niewielkim stopniu, ale w przeszłości stanowiących podstawę utrzymania zamieszkałych tu komorników, których praca przynosiła dochód biskupstwu poznańskiemu (Komorniki były własnością biskupstwa poznańskiego od XIII w. aż do rozbiorów). Wąski pas biało-czerwony na styku obu barw nie tyle rozdziela dwie podstawowe barwy flagi, ile przez symboliczny zestaw bieli i czerwieni łączy miejscową społeczność ze swoją wielkopolską ziemią, będącą w przeszłości kolebką państwowości polskiej (biel i czerwień są zarówno barwami narodowymi, jak i Wielkopolski – czyli dawnej, starej Polski, Polonii Maior).

- flaga.jpg


Historia

Pierwsze ślady osadnictwa na obszarze  gminy  datowane są na ok. IX-VII tysiąclecie p.n.e., gdy na teren ten wkraczały pierwsze grupy społeczności mezolitycznych, zajmujących się łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem. W samych Komornikach odkryto ślady obecności człowieka z tzw. kultury pomorskiej. Granica zasięgu osadnictwa neolitycznego (druga połowa IV tysiąclecia p.n.e.) sięga linii Łęczyca - Wiry - Komorniki - Głuchowo. Od tego czasu osadnictwo na tym obszarze było już ciągłe.

- 20130705_glaz.jpg

Ewidencja archeologiczna pozwala sugerować, że w epoce brązu i na początku epoki żelaza (tzw. kultura łużycka) pojawiły się już względnie stabilne jednostki osadnicze, obejmujące osadę i cmentarzysko. Nie jest wykluczone, że posiadały one swego rodzaju prawo własności do eksploatowanego terenu.

Pierwsze wzmianki o Komornikach pochodzą z bulli papieża Innocentego II z roku 1136.

We wczesnym średniowieczu powstał prawdopodobnie gród w Głuchowie. Obecnie nie jest znana jego lokalizacja. Na przełomie XIII i XIV wieku wprowadzono na te tereny kolonizację na prawie niemieckim. Wiązała się ona z wyznaczeniem ścisłych granic gruntów, przeprowadzeniem regularnego podziału pól, tworzeniem wsi o zwartej zabudowie. Na bazie istniejącego już osadnictwa lokowano następujące wsie: Głuchowo (1301 r.), Komorniki (1286-1297), Plewiska (1335) i Wiry (1357). Większość terenów objętych granicami  Gminy Komorniki należała do biskupa poznańskiego, zatem tworzono tu głównie tzw. osady służebne.

W czasie zaborów rozwinęła się prywatna własność ziemska. W 1833 roku powstało wójtostwo Komorniki z siedzibą w Fabianowie, które swym zasięgiem obejmowało znaczną część dzisiejszego Poznania: Junikowo, Fabianowo, Kotowo, Ławicę, Marcelin, Rudnicze, Świerczewo, Żabikowo, a także Gołuski, Dąbrowę, Dąbrówkę, Gurowo, Skórzewo, Sobiesiernie, Twardowo, Wysogotowo oraz znaczną część obecnej Gminy Komorniki, ale bez Wir i Łęczycy.

W czasie zaborów ludność Ziemi Komornickiej zaciekle broniła się przed kolonizacją pruską. Jedynie w Łęczycy połowa gospodarstw przeszła w ręce niemieckie. Ostoją polskości pozostały Komorniki, gdzie w latach 80. XIX w. protestowano przeciwko rugowaniu języka polskiego ze szkoły. Jednym z gorliwych patriotów z tych terenów był Ksawery Malinowski, ksiądz tutejszej parafii w latach 1853 – 1881, uczestnik powstania listopadowego, językoznawca, propagator nowych technologii w rolnictwie, należał do współzałożycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857 r.) i Teatru Polskiego w Poznaniu. Za swoje zasługi dla krzewienia polskości i osiągnięcia naukowe PTPN wystawiło mu na mogile popiersie, które stoi do dziś przy kościele parafialnym w Komornikach.

W 1900 r. proboszczem Komornik został ksiądz Stanisław Gładysz, który wraz z Leonem Plucińskim założyli Koło Obywatelskie. Jego celem było budzenie poczucia narodowego wśród ludu wiejskiego. Ksiądz Gładysz przeciwstawił się komisji kolonizacyjnej. Sam kupił majątek w Komornikach i rozparcelował go między chłopów. Był również członkiem rady nadzorczej Spółki Parcelacyjnej Rolników.

W dwudziestoleciu międzywojennym patriotyczne poczynania kontynuowała organizacja sportowo-gimnastyczna „Sokół”, która skupiała postępową młodzież. W Komornikach liczyła ona ok. 30 członków. Zmierzch „Sokoła” zapoczątkowało powstanie organizacji „Strzelec”.

W okresie międzywojennym najwięcej ziemi należało do ks. Adama Czartoryskiego (Głuchowo, Wiry). Szreniawa była w rękach dr Glabisza, Plewiska posiadali Freudenreichowie, Chomęcice – Jordanowie a Komorniki – Żurowska.

Mieszkańcy Komornik różnili się od mieszkańców innych wsi strojem. Podstawowym ubiorem był zmodernizowany kolorystycznie strój szamotulski z domieszką stroju bamberskiego miejskiego i wiejskiego. Ubranie mówiło o przynależności do grupy społecznej, więc stroje były bogate w fasonie, kolorach i ozdobach.

Obecna Gmina Komorniki powstała w 1973r. i obejmuje wsie: Chomęcice, Głuchowo, Jarosławiec, Kątnik, Komorniki, Łęczycę, Plewiska, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawę, Walerianowo oraz Wiry i Wypalanki.

Mieszkańcy gminy zapraszają gości do odwiedzania ciekawych zabytków, do których należą: zespół kościelny w Komornikach, w którego skład wchodzi: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, który istniał tu już na pewno w XII w., w obecnym, neobarokowym kształcie istniejący od 1912 roku i plebania z początku wieku XX z neobarokowym szczytem; zespół kościelny w Wirach: neoromański kościół pw. św. Floriana z 1900 roku, wybudowany w miejsce drewnianego, istniejącego już w XIII w., neoromański dom parafialny (1906r.) i plebania z 1864 roku; zespół dworsko-folwarczny w Szreniawie (obecnie siedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego) z Mauzoleum Bierbaumów – założycieli i właścicieli majątku. W 2002r. mauzoleum wyremontowano i utworzono tam wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę Poznania i Wielkopolskiego Parku Narodowego. W Szreniawie, Komornikach, Plewiskach i Głuchowie przetrwały parki dworskie, skomponowane na początku lub w połowie XIX wieku w stylu angielskim.

- muzeum_szreniawa.jpg - 2013_wieza.jpg
 - komorniki_kosciol_2.jpg - 20130705_kosciolwiry.jpg

 Do najciekawszych obszarów gminy należy uroczysko Kątnik, tak z przyrodniczego, jak i krajobrazowego punktu widzenia. Teren ten wyróżnia się obecnością starorzeczy o dnach porośniętych bardzo bogatą roślinnością tworzącą różnobarwne kobierce, a także kilku skupień pomnikowych drzew. Ponadto spośród gatunków rzadkich i bardzo rzadkich od kilku lat gnieździ się nad Wartą tracz nurogęś (jedyna lęgowa para w okolicy Poznania). Tylko tu gnieżdżą się: trzmielojad i pustułka, kania ruda, kropiatka i żuraw. W urwistych brzegach ujściowego odcinka Wirynki lęgnie się rzadki zimorodek. Spotkać też można bobry.


Kalendarium

Historia Komornik i „Ogrodu Pamięci”

XII w. p.n.e. – pierwsze ślady osadnictwa na terenie Komornik (kultura łużycka)

Rok 1297 – lokacja wsi Komorniki dokonana przez biskupa poznańskiego Jana I

Lata 1833 – 1911 – utworzenie w Fabianowie Wójtostwa Gminy Komorniki (16 wsi)

Rok 1954 – powołanie Gromadzkiej Rady Narodowej w Komornikach

Rok 1973 – utworzenie Gminy Komorniki w granicach dzisiejszego terytorium

Rok 1996 (czerwiec) – nadanie herbu Gminie Komorniki

Rok 1996 (maj) – przekazanie Gminie Komorniki działki leżącej nad Wirynką przez założyciela TPZK

Rok 2000 (sierpień) – powstanie Krzyża Jubileuszowego, upamiętniającego 2000 lat chrześcijaństwa

Rok 2003 (marzec) – decyzja zarządu TPZK o urządzeniu „Ogrodu Pamięci” z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa

Rok 2003 (listopad) – zatwierdzenie przez Radę Gminy Komorniki uchwały nr 98 o utworzeniu „Ogrodu Pamięci”

Rok 2003 (listopad) – ustawienie dwóch głazów przez Prezesa TPZK i sołtysa wsi Komorniki z napisami: „Lokacja Komornik 1297”, „Chwała Powstańcom” oraz głazu upamiętniającego 85 rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Rok 2004 – ustawienie głazu w 100 rocznicę powstania Kółka Rolniczego w Komornikach

Rok 2004 (maj) – wmurowanie aktu lokacyjnego wsi Komorniki, aktu erekcyjnego budowy „Ogrodu Pamięci”, herbu gminy oraz posadzenie dębu

Rok 2004 (listopad) – odsłonięcie tablic pamiątkowych /głaz leżący/ z okazji 85 rocznicy powstania Armii Wielkopolskiej, 80 rocznicy obrony polskiego nieba

Rok 2005 (kwiecień) – złożenie przez prezesa TPZK kwietnika różanego z 27 róż w hołdzie Ojcu św. Janowi Pawłowi II

Rok 2005 (maj) – odsłonięcie tablicy – „Ogród Pamięci” oraz otwarcie rowerowego szlaku turystycznego

Rok 2005 (czerwiec) – nadanie nazwy rowerowemu szlakowi turystycznemu po Gminie Komorniki im. Jana Pawła II

 

 

 

 

  

 

 

 

Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x