Zmień kontrast
Znajdujesz się w: Strona główna / Komunikaty
Komunikaty
 
2017-08-10
Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Komorniki

Ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę, na okres 5 lat, nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Plewiska, stanowiących własność Gminy Komorniki.

 

l.p.

Działka

nr ewid.

Pow.

(ha)

Numer

Księgi wieczystej

Sposób użytkowania

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego

zł/ha

płatne z góry do 31 marca każdego roku

1.

część działki 1313/36

 

18,1403

 

PO2P/00250991/1

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

2.

część działki 1313/36

 

20,0000

PO2P/00250991/1

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

3.

części działek 1313/33 i 1313/36

31,0354

PO2P/00250991/1

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

4.

działka 1313/32

oraz części działek 1313/33 i 1313/36

22,3409

PO2P/00250991/1

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

5.

część działki 1223/2

 

23,2552

PO2P/00115249/7

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

6.

część działki 1223/2

 

19,5682

PO2P/00115249/7

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

7.

działka 1222

i działka 1220/2

10,5160

PO2P/00115249/7

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

8.

część działki 1216/2,

działka 1214, 1217, 1218

30,0400

PO2P/00115249/7

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

9.

część działki 618/96,

działka

618/89, 618/90, 618/91, 618/92,

618/93, 618/95

10,4500

PO2P/00115249/7

na cele

rolnicze

500 zł/ha/rok

 

Sposób użytkowania – z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Działka nr ewid. 1313/36obręb Plewiska, gmina Komorniki, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/250/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 10 z 1998 r., poz. 95) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych  - Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XLIX/294/2006 z dnia 22 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 2006 r., poz. 3550) w części objętej w/w planem przeznaczona jest częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (MN/MW), częściowo pod tereny komunikacji kołowej- drogi wg klasy;

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Szkolnej i Niecałej - Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXIV/246/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.07.2016r., poz.4333), w części objętej w/w planem przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych (1KDW).

Dla pozostałego fragmentu działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać z dniem 01.01.2004 r. Do dnia dzisiejszego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący w/w fragment działki. W związku z powyższym fragment w/w działki, obecnie nie posiada przeznaczenia w miejscowym planie.

Działka nr ewid. 1223/2obręb Plewiska, gmina Komorniki, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/250/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 10 z 1998 r., poz. 95) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych  - Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XLIX/294/2006 z dnia 22 maja 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 2006 r., poz. 3550) przeznaczona jest  w części objętej w/w planem pod drogę z pasem zieleni izolacyjnej.

Dla pozostałego fragmentu działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać z dniem 01.01.2004 r. Do dnia dzisiejszego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący w/w fragment działki. W związku z powyższym fragment w/w działki, obecnie nie posiada przeznaczenia w miejscowym planie.

Działka nr ewid. 1216/2obręb Plewiska, gmina Komorniki, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/250/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 10 z 1998 r., poz. 95) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych  - Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XLIX/294/2006 z dnia 22 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 2006 r., poz. 3550) przeznaczona jest w części objętej w/w planem pod tereny zabudowy usługowej (U), częściowo pod tereny zieleni publicznej, usług sportu oraz usług transportowo-parkingowo-garażowych (ZP/US/KS), częściowo pod drogi oraz pasy zieleni izolacyjnej.

Dla pozostałego fragmentu działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać z dniem 01.01.2004 r. Do dnia dzisiejszego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący w/w fragment działki. W związku z powyższym fragment w/w działki, obecnie nie posiada przeznaczenia w miejscowym planie.

Działka nr ewid. 1217 obręb Plewiska, gmina Komorniki, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych - uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXXVI/250/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 10 z 1998 r., poz. 95) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych  - Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XLIX/294/2006 z dnia 22 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 2006 r., poz. 3550)przeznaczona jest w części objętej w/w planem pod drogę, drogę główną, częściowo pod tereny zieleni publicznej, usług sportu oraz usług transportowo-parkingowo-garażowych (ZP/US/KS), częściowo pod pasy zieleni izolacyjnej.

Dla pozostałego fragmentu działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać z dniem 01.01.2004 r. Do dnia dzisiejszego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący w/w fragment działki. W związku z powyższym fragment w/w działki, obecnie nie posiada przeznaczenia w miejscowym planie.

Dla działek nr ewid. 1313/33, 1313/32, 1222, 1220/2, 1214, 1218 obręb Plewiska, gmina Komorniki ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki uchwalony uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Komornikach Nr XIII/46/85 z dnia 23.12.1985 r. i Nr XIX/67/86 z dnia 15.12.1986 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 1 z 27.02.1987 r., poz. 1 i 19) i zaktualizowany uchwałą Rady Gminy Komorniki z dnia 29.09.1992 r. Nr XXV/31/92 (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 15 z 1992 r., poz. 133) przestał obowiązywać od dnia 01.01.2004 r., w związku z powyższym w/w działki, obecnie nie posiadają przeznaczenia w miejscowym planie.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska, w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Zielarskiej, obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 618/28 – Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XV/88/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 25 poz. 519 z 2007 r.):

dz. o nr ewid. 618/89 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej(3U),

dz. nrewid. 618/90,618/92 618/95 przeznaczone są pod tereny komunikacji – dróg publicznych(12KD) (11KD)(10KD),

dz. nr ewid. 618/91 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (4MW),

dz. nrewid. 618/93 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (6MN),

dz. nr ewid. 618/96 w części objętej w/w planem przeznaczona jest częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej(7MN)(5MN), częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (8MW)(9MW), częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z pierzejami zabudowy z usługami w parterach(5MW),częściowo pod tereny komunikacji – dróg publicznych(9KD)(8KD), częściowo pod tereny komunikacji – placów publicznych (2KDP);

Zgodnie z w/w planem na dz. nr ewid. 618/89, 618/91618/92, 618/96 zlokalizowane są strefy ochrony stanowisk archeologicznych, natomiast dz. nr ewid. 618/95, 618/96 zlokalizowane są częściowo w granicach obszaru ograniczonego użytkowania od lotniska Krzesiny. Ponadto na działce nr ewid. 618/96 w w/w planie miejscowym zlokalizowana jest stacja transformatorowo-rozdzielcza.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza – Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XIV/141/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7390 z 2007 r.) oraz Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXV/253/2016 z dnia 8 września 2016 r., Dziennik Urzędowy z 2016 r. poz. 5529) dz. nr ewid. 618/96 w części objętej w/w planem przeznaczona jest częściowo pod tereny zieleni urządzonej (1ZP)(2ZP), częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2MN), częściowo pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej(2KDD)(1KDD), częściowo pod tereny dróg wewnętrznych (2KDW), częściowo pod tereny ciągów pieszo-rowerowych (1Kxx);

Dzierżawa w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 j.t.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 t.j.).

 

Termin przetargu

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26.09.2017r. O GODZ. 9:00 W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY KOMORNIKI (62-052 Komorniki ul. Stawna 1), W SALI KONFERENCYJNEJ, II PIĘTRO, P. 203, w wyżej wymienionej kolejności.

Wybór formy przetargu podyktowany jest ograniczoną ilością gruntów na terenie Gminy Komorniki przeznaczonych do dzierżawy oraz bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Komorniki chęcią wydzierżawienia gruntów na cele rolne.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczejnależy wnieść w pieniądzu do dnia 20.09.2017r., na konto Urzędu Gminy Komorniki w banku PEKAO S.A. O/Poznań 56124017471111000018489057. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Komorniki. W tytule przelewu należy wpisać wskazać numer działki i powierzchnię, np. „wadium część dz. 1313/36 o pow. 18,1403 ha”

Warunki uczestnictwa w przetargu

1. W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1.) zamieszkują i są zameldowani w gminie Komorniki

2.)     prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne na terenie Gminy Komorniki,

2. W licytacji kolejnej nieruchomości rolnej, w ramach niniejszego przetargu, nie może brać udziału uczestnik, który został wyłoniony jako dzierżawca jednej z nieruchomości, objętych wykazem w tym przetargu.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA DO PRZETARGU do dnia 20.09.2017r.

MIEJSCE ZGŁOSZENIA DO PRZETARGU – Biuro Podawcze (wejście „A” od ulicy Stawnej 1), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Komornikach.

Zgłoszenia do przetargu należy dokonać pisemnie, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NA DZIERŻAWĘ, wymienić działkę i pow. np. „część dz. 1313/36 o pow. 18,1403 ha”

ZGŁOSZENIE WINNO ZAWIERAĆ;

  1. Dane osoby przystępującej do przetargu /imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy/
  2. Oświadczenie oferenta o prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego i o tym, że zamieszkuje i jest zameldowany w gminie Komorniki.
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

Wstępna kwalifikacja wniosków nastąpi w dniu 25.09.2017r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Komorniki ul. Stawna 1 w Sali konferencyjnej (II piętro, pokój 203).

Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Przetargowa oceni, czy uczestnicy spełniają warunki przetargowe, kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu i wywiesza listę osób zakwalifikowanych do przetargu, w terminie do 25.09.2017r. do godz.15;00 w siedzibie UG Komorniki I piętro (tablica ogłoszeń).

3. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Osoba ustalona jako dzierżawca zostanie zawiadomiona o terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zwraca się niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygra.

Wadium podlega zwrotowi w przypadku nie wygrania przetargu.

8. Ogłoszenie o w.w przetargu podano do publicznej wiadomości w dniu 10.08.2017r.

- w tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki (I piętro),

- na stronie internetowej Urzędu Gminy www.komorniki.pl,

- w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komorniki ul. Stawna 1, p. nr 111 lub 101, (poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30, wtorek-piątek w godz. 7:15 - 15:00) lub telefonicznie (61) 81-00-635, (61) 81-00-634.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

Załączniki:

Umowa dzierżawy nieruchomości (wzór) - pobierz

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Komorniki - pobierz

Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Komorniki - pobierz

Deklaracja do weksla in blanco - pobierz

 

 

 
Aktualności
Dożynki Gminy Komorniki
2017-08-04
Dożynki Gminy Komorniki
Zapraszamy na Dożynki gminne, które odbędą się 2 września w Plewiskach.
EcoHarmonogram w Twoim telefonie
2017-07-25
EcoHarmonogram w Twoim telefonie
Aktualny harmonogram wywozu odpadów w telefonie? To możliwe z nową aplikacją!
Podnieś swoje kwalifikacje
2017-08-18
Podnieś swoje kwalifikacje
Zachęcamy osoby bierne zawodowo do bezpłatnego podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w projekcie pt. "Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej".
Asymilacja - rysunki na papierze
2017-08-18
Asymilacja - rysunki na papierze
Dnia 22 sierpnia zapraszamy na wystawę do Uniwersytetu Przyrodniczego pt. "Asymilacja" prezentowaną w ramach konferencji naukowej "Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne".
Rewitalizacja - informacja o możliwości zgłaszania projektów
2017-08-17
Rewitalizacja - informacja o możliwości zgłaszania projektów
Informacja o możliwości zgłaszania pomysłów i projektów.
Relacje
Gmina Komorniki przyjmuje repatriantów z Kazachstanu
2017-08-11
Gmina Komorniki przyjmuje repatriantów z Kazachstanu
W piątek, 11 sierpnia w urzędzie gminy przekazano małżeństwu klucze do mieszkania komunalnego w Plewiskach.
Komorniki MTB Team na Bike Adventure 2017
2017-07-10
Komorniki MTB Team na Bike Adventure 2017
Komorniki MTB Team na Bike Adventure 2017 - Relacja
˝Aspirynki˝ wyróżnione nagrodą powiatu poznańskiego za działalność kulturalną
2017-06-22
˝Aspirynki˝ wyróżnione nagrodą powiatu poznańskiego za działalność kulturalną
Dnia 21 czerwca br. nagrodę zespołowi wręczył Starosta Poznański, Jan Grabkowski.
Master Metodyki dla Przedszkola ˝Wesoła Kraina˝
2017-06-13
Master Metodyki dla Przedszkola ˝Wesoła Kraina˝
Certyfikat ten potwierdza wysoką jakość pracy przedszkola oraz jest dowodem na szczególną staranność w procesach wspomagania i edukacji dzieci.
Trzy medale zapaśników w Krotoszynie
2017-06-13
Trzy medale zapaśników w Krotoszynie
Na Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym młodzików i młodziczek w zapasach, który odbył się 13 maja w Krotoszynie, znakomicie spisali się zawodnicy z Plewisk.
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x